Hyvä tilaajan ja toimittajan yhteistyö luo uusia kauppoja ja työpaikkoja

Jaa sivu:

Alihankkija on tilaajan luottamuskumppani

Molempien on hyödyttävä yhteistyöstä

Suomessa arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia alihankintasuhteessa olevia yrityksiä. Näiden yritysten toiminnan perusta on molemminpuolinen luottamus. Alihankkijayritys ei voi toimia menestyksellisesti olematta isäntäkumppaninsa luottamuksen arvoinen. Toisaalta tilaajayritys ei voi toimia vain omaa etuaan ajaen.

Toimiva, rehellinen, kumpaakin osapuolta hyödyttävä yhteistyösuhde edellyttää hyviä henkilö- ja liikesuhteita, avointa kumppanuutta ja toimintaympäristöä missä noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintamalleja, menettelytapoja ja laatukriteereitä.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Rehellisyys, avoimuus, luottamus

Näillä eväillä luodaan bisnes, jossa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus menestyä. Rehellisyys, avoimuus, luottamus ja aikataulujen noudattaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Toimittajien ja tilaajayritysten edustajat korostavat yhteistyösuhteita puhuttaessa noita edellä mainittuja laatusanoja.

Yleisesti todetaan, että luottamus yritysten kesken syntyy rehellisyydestä. Rehellisyys puolestaan syntyy avoimuudesta. Nykyisten hyvinkin pitkien tuottajaketjujen aikoina nämä hyveet joutuvat todelliselle koetukselle, kun yhteistyötä tehdään monien eri kumppaneiden kanssa ja alihank-kijallakin voi olla alihankkija, jota usein nimitetään sekundääriseksi toimittajaksi. Toimitusverkostot ovatkin usein monilenkkisiä ketjuja.

Pienikin pärjää, kun pitää puolensa

Alihankintateollisuuden kokonaisvolyymi pelkästään teknologia-alalla on Suomessa noin 3 miljardia euroa, joten aivan pikkuasiasta ei alihankinnassa ole kysymys. Pääosa alihankkijoiden liikevaihdosta ja henkilöstöstä muodostuu kone- ja metalliteollisuudessa toimivissa yrityksissä. Useimmat niistä ovat perhevetoisia pk-yrityksiä.

Alihankkijoiden, palvelutoimittajien ja aliurakoitsijoiden toimialakirjo on kuitenkin paljon laajempi kuin pelkkä teknologiasektori. Alihankkijoita käytetään kaikilla aloilla. Käyttäjiä ovat muun muassa kauppa, kuljetukset, jakelu, suunnittelu, rakentaminen, media ym.

Parhaiden alihankkijoiden kannattaa erottua kilpailijoista!

Alihankkijan menestys ei ole kiinni yrityksen koosta. Tärkeintä on olla sopiva, luotettava, yhteistyökykyinen ja innovatiivinen. Pienikin yritys pärjää noilla eväillä, kun tietää oman arvonsa, osaamisensa arvon ja pitää puolensa suurempien joukossa joutumatta pelkästään talutusnuorassa vietäväksi.

Sovi asioista, ehkäise ongelmat

Tilaajan ja toimittajan keskinäinen hyvä sopimuskäyttäytyminen auttaa ehkäisemään mahdollisia ongelmia. Yhteistyön alkaessa on sovittava tehtävän laajuudesta, aikatauluista ja työnjaosta ja vastuukysymyksistä. Luonnollisesti tärkeitä sopimusasioita ovat myös toimituksen hinta, maksuajat ja laatu- ja tuotevaatimukset.

Miksi alihankkija?

Alihankintapalvelujen kysyntä on kasvussa. Miksi näin? Miksi ulkopuolisen toimittajan palveluja käytetään? Vastauksia on tietenkin monia, mutta yleisin lienee, että joku muu tekee tarvittavan työn paremmin ja edullisemmin kuin mihin tilaajan resurssit riittävät.

Osa työstä yksinkertaisesti kannattaa jättää niihin erikoistuneiden yritysten tehtäväksi ja keskittyä itse omaan ydinosaamiseen. Alihankkijan omaa ydinosaamista on puolestaan se, että organisaatio pystyy tarjoamaan sitä tilaajalle, jolle alihankkijan osaaminen voi tuoda merkittävää lisäarvoa valmiiseen tuotteeseen tai palveluun.

Alihankkijan osaamisesta ja tilaajan kanssa yhteisesti tehtävästä tuotekehittelystä voi poikia uusia innovaatioita, parempia palveluita ja enemmän rahaa kummallekin osapuolelle.

Toimittajasta kumppaniksi

Kun alihankkijan synonyyminä käytetään sanaa toimittaja, niin silloin on usein kysymyksessä vähemmän syvällinen suhde tilaajan ja toimittajan välillä. Mieleen tulee tavarantoimittaja. Mutta kun alihankkijaa ryhdytään kutsumaan kumppaniksi, niin se kertoo heti tiiviimmästä sitoutumisesta.

Alihankkijan asema on yleensä kumppanuudessa paremmin turvattu kuin pelkkänä tavaran tai palvelun toimittajana, joka saatetaan edullisemman tilaisuuden tullen vaihtaa nopeastikin. Kumppanuudessa katsotaan kustannuksia hieman laajemmin ja tarkastellaan kokonaisuutta, ei pelkästään pientä osaa.

Tilaajat etsivät luotettavia ja kehittyviä palvelutoimittajia

Kumppanuussuhde on siis tavoiteltava tila ja siihen pääsemiseksi alihankkijan on uskallettava ja suostuttava kehittymään tilaajan haluamaan suuntaan. Tämä edellyttää toimittajalta innovatiivisuutta ja rohkeutta osallistua itse päätuotteen kehittämiseen niin laadun kuin kustannustenkin osalta.

Alihankkijan ei tarvitse olla palvelurobotti, joka toteuttaa isäntänsä toiveet kyselemättä, vaan parhaimmillaan se on yhteistyökumppani, jolla on sanansa sanottavana myös uusien toimintojen suunnittelussa.

Kehity tai kuole

Bisnes on enimmäkseen raadollisen raakaa toimintaa. Se edellyttää myös alihankkijalta jatkuvaa kehittymistä niin tiedollisella kuin tekniselläkin tasolla. Hintakilpailu on kovaa ja siinä pärjää ainoastaan pitämällä yrityksen henkilöstön tiedot, taidot ja tekninen välineistön ajan tasalla. Robotiikka hiipii alihankkijayrityksiinkin vähitellen. Voi olla, että ne yritykset, jotka uskaltavat ensimmäisinä ja ennakkoluulottomasti tarttua automaation tuomiin etuihin, ovat kentän voittajajoukkueessa. Muodostuuko näistä yrityksistä eräänlainen superalihankkijoiden ryhmä jää nähtäväksi.

Voittajapelaajia ovat kuitenkin todennäköisesti ne, jotka ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä itseään suurempien tilaajien kanssa ja ovat pystyneet tekemään itsestään tärkeän osan menestyvää lopputuotetta. Näin pk-yrityksellä on mahdollisuus päästä laajemmille markkinoille, kehittää toimintaansa, luoda uusia markkinointikanavia ja saada niiden myötä lisää rahaa.

Asiat kunnossa, luottamuksen tae

Maine ja kunnia ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä suurten yritysten strategioissa. Yhtä tärkeiksi ne nousevat myös pienempien organisaatioiden tekemisessä. Alihankintaa tekevän pk-yrityksen on kyettävä vastaamaan suurten yritysten vaatimuksiin.

Samat lait ja velvoitteet esimerkiksi tietoturvan (GDPR-direktiivi), ympäristölainsäädännön ja väärinkäytöksistä ilmoittamisen suhteen koskevat niin tilaajaa kuin toimittajaakin. Alihankkijan on pidettävä tietoturva- ja tietosuoja-asiat ajan tasalla. Yrityksen on luotava whistelblowing-kanava niin asiakkaidensa, työntekijöidensä kuin yhteistyökumppaneidenkin käyttöön. Tätä ”pilliinpuhallus”- kanavaa voidaan käyttää yrityksen toiminnassa ilmenneiden virheiden tai ristiriitaisuuksien ilmiantamiseen.

GDPR-direktiivi puolestaan velvoittaa yrityksen käsittelemään ja säilyttämään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka sen toiminnan kannalta ovat välttämättömiä. Suurten yritysten kanssa yhteistyötä tehtäessä esille nousevat varmasti myös yrityksen eettiset periaatteet ja ympäristösäännöt.

Alihankkijan kannattaa kehittää toimintaansa ja dokumentoida se!

Mikä on tilaajalle tärkeää?

Tilaajalle alihankkijan käytössä raha ei suinkaan aina ole ykkösprioriteetti. Kaikkein tärkeintä on luottamus. Tilaaja joutuu aina uuden alihankkijan kanssa sopimuksen tehdessään ottamaan riskin. Pahin mitä voi tapahtua, on oman bisneksen tuhoutuminen. Siksi tilaaja yleensä tarkistaa toimittajan taustat. Eläkemaksutodistukset, luottotiedot, verojen maksu ym. tarkistetaan.

Nämä on myös vastavuoroisesti alihankkijan hyvä tarkistaa tilaajasta. Ja tietenkään ei pidä unohtaa lakeja ja asetuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia. Ennen sopimuksen solmimista kummankin osapuolen on hankittava ja toimitettava alle kolme kuukautta vanhat tilaajavastuulain velvoittamat selvitykset.

Millainen sitten on hyvä alihankkija?

Yritys on pätevä alallaan ja sen hinta sopii tilaajalle. Alihankkijalta edellytetään aktiivisuutta ja varsin usein myös osallistumista tuotekehitykseen ja kustannustarkkailuun.

Tietoa alihankinnasta

Lataa perustietoa alihankinnasta pdf-muotoisena kalvosarjana tai katso alta video.

Scroll to Top