Etusivu » Palvelutoimittajan yritysvastuu

Jaa sivu:

Alihankkijan yhteiskuntavastuu

Yritysten toiminnan vastuullisuuden perään kysellään yhä enemmän. Uudet kulutustottumukset, ympäristötietoisuus ja ekologisuuden vaateet asettavat uusia haasteita kaikille yrityksille. Alihankkijat eivät ole poikkeus.

Yritysvastuu, joka tarkoittaa yritysten yhteiskuntavastuuta, lyhyesti ilmaistuna vastuullisuutta, koskee myös alihankkijoita.

Suuret tilaajat edellyttävät usein toimittajiltaan samoja sitoumuksia vastuullisuuteen mitä ne itse noudattavat. Pitkässä tuotantoketjussa jokaisen lenkin on oltava yhtä pitävä.

Yhteiskuntavastuullisen yrityksen määritelmä on jokseenkin selkeä ja tuntuu jopa itsestään selvältä. Yrityksen toiminta tapahtuu lakien, asetusten, kansainvälisten sopimusten, suositusten ja työmarkkinaosapuolten välisten sopimusten puitteissa. Näinhän kaikki toimivat.

Tärkeää on se, että yhteiskuntavastuullisuuden jokainen osa-alue kestää julkisen tarkastelun. 

Vastuullisuusraportti vahvistaa mainetta

Vastuullisuus tuo lisäarvoa yrityksen maineelle. Tästä syystä yhä useammat yritykset ovat alkaneet laatia vastuullisuusraportin (yhteiskuntavastuuraportti) toiminnastaan. Vastuullisuusraportin laatimisvelvoite ei koske kuin suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä. Näitä ovat listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, ja yritykset joissa on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa.

Monet velvoitteen ulkopuolella olevat, varsinkin alihankkijoina toimivat pk-yritykset, ovat huomanneet vastuullisuusraportin edut. Raportti voi nousta kilpailueduksi toimittajavalinnoissa. Myös rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen suhteesta vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Vastuullisuusraportti on osa yrityksen mainekuvan luomista. Maine on aineeton arvo, mutta kostuu tärkeistä osatekijöistä. Hyvä maine kertoo, että yrityksen henkilöstö on hyvin koulutettua, asiakkaat tyytyväisiä ja yhteydet viranomaisiin toimivat.

Whistleblowing-kanava avattava joulukuussa 2023

Vastuullisuusraportista saa parhaimman hyödyn, kun sen pitää yhtenä kokonaisena asiakirjana. Sellaisena sitä on helppo tarkastella ja esitellä. Raportista on varmasti hyötyä myös silloin, kun joudutaan puuttumaan mahdollisiin puutteisiin tai väärinkäytöksiin yrityksen toiminnassa.

EU:n alueella tuli vuoden 2021 joulukuun 17. päivänä voimaan ns. Whistleblowing-direktiivi. 

Uusi laki koskee sekä julkista että yksityistä sektoria. Kaikkien vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten on avattava 17.12.2023 mennessä ns. whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta väärinkäytöksi voi ilmoittaa.

Lue lisää osoitteesta: www.anonyymiilmoituskanava.fi

Antaa suojan ilmiantajalle

Whistleblowing tarkoittaa kirjaimellisesti pilliin puhaltamista. Pilliinpuhallus-kanava on nimettömänäkin toimiva epäkohtien ja väärinkäytösten ilmoitustie. Whistleblowing-direktiivin keskeinen tehtävä on suojella ilmoituksen tekijää painostukselta tai muilta seuraamuksilta.

Epäkohdasta tai väärinkäytöksestä ilmoittava henkilö ei saa joutua syrjinnän tai kostotoiminnan kohteeksi. Direktiivi suojaa muun muassa 

 • nykyiset ja yrityksen entiset työntekijät 
 • työnhakijat
 • itsenäiset ammatinharjoittajat
 • osakkeenomistajat ja yrityksen hallintoelimet
 • vapaaehtoistyöntekijät ja palkattomat harjoittelijat
 • alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa ja johdolla työskentelevät

Whistleblowing-kanava korostaa entisestään myös tietosuojan ja tietoturvan merkitystä. EU:n GDPR-tietosuojadirektiivin vaatimukset on huomioitava kaikissa ihmisten henkilötietojen käsittelyvaiheessa.

Direktiivin soveltamisala on kaikkiaan merkittävän laaja ja kattaa useita toimialoja ja sääntelyä,  muun muassa

 • henkilötietojen suoja
 • potilaan oikeudet ja yksityisyys
 • julkiset hankinnat
 • liikenneturvallisuus
 • kuluttajasuoja
 • rahoitusalan yritykset
 • kilpailuoikeus ja valtiontukisääntely
 • yhteisöverosääntely

Yritys voi perustaa oman whistleblowing-kanavan tai ulkoistaa sen.


Pro Vastuullisuus -palvelu tiivistettynä

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksien, yhdistyksien tai julkishallinnon organisaatioiden kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuullisuuden hallinnointijärjestelmä. Sen avulla on helppo avata mm. anonyymi whistleblowing-ilmoituskanava tai tehdä omat eettiset ohjeet ja vastuullisuusraportti.

Yritysvastuun merkitys sekä tilaajien ja lainsäädännön vaatimukset kasvavat koko ajan. Alihankkijoiden / toimittajien tulee toimia niiden mukaan, kehittää omaa toimintaansa sekä osoittaa luotettavuutta.

Pro Vastuullisuus -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yrityksen vastuullisuuden itsearviointi
 • mahdollisuus tehdä erilaisia versioita eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraportista
 • whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoituskanava
 • ilmoitukseen voidaan liittää valokuvia
 • koulutusrekisteri
 • molemmat versiot toimivat myös mobiilisti
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Laaja versio

 • ­monikanavainen whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoitusjärjestelmä
 • käyttäjien määrää ei ole rajoitettu
 • organisaation whistleblowing-riskien arviointi
 • organisaation whistleblowing-toimintaohjeet
 • whistleblower-ilmoituksen tutkintaraportti
 • korjaavien toimien muistutukset
 • toimintaohjeet rahanpesun riskien hallitsemiseksi ja lain velvoitteiden noudattamiseksi
 • rahanpesulaki – ilmoitusvelvollisen riskiarvio
 • rahanpesulaki – ilmoitusvelvollisen riskiarvio (AVI:n ohje)
 • organisaation oma riskien arviointi
 • englanninkieliset versiot eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraporteista
 • englannin- ja ruotsinkielinen anonyymi ilmoituskanava
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • anonyymi whistleblowing-ilmoitus
 • saavutettavuuspalaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • whistleblowing-ilmoitus
 • Anonymous whistleblowing report
 • Whistleblowing report
 • Anonym whistleblowing rapport
 • Whistleblowing rapport

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.anonyymiilmoituskanava.fi

Lisätietoa asiasta:

Pro Vastuullisuus -palvelun esittely videona

Scroll to Top