Alihankkijan yhteiskuntavastuu

Yritysten toiminnan vastuullisuuden perään kysellään yhä enemmän. Uudet kulutustottumukset, ympäristötietoisuus ja ekologisuuden vaateet asettavat uusia haasteita kaikille yrityksille. Alihankkijat eivät ole poikkeus.

Yritysvastuu, joka tarkoittaa yritysten yhteiskuntavastuuta, lyhyesti ilmaistuna vastuullisuutta, koskee myös alihankkijoita.

Suuret tilaajat edellyttävät usein toimittajiltaan samoja sitoumuksia vastuullisuuteen mitä ne itse noudattavat. Pitkässä tuotantoketjussa jokaisen lenkin on oltava yhtä pitävä.

Yhteiskuntavastuullisen yrityksen määritelmä on jokseenkin selkeä ja tuntuu jopa itsestään selvältä. Yrityksen toiminta tapahtuu lakien, asetusten, kansainvälisten sopimusten, suositusten ja työmarkkinaosapuolten välisten sopimusten puitteissa. Näinhän kaikki toimivat.

Tärkeää on se, että yhteiskuntavastuullisuuden jokainen osa-alue kestää julkisen tarkastelun. 

Vastuullisuusraportti vahvistaa mainetta

Vastuullisuus tuo lisäarvoa yrityksen maineelle. Tästä syystä yhä useammat yritykset ovat alkaneet laatia vastuullisuusraportin (yhteiskuntavastuuraportti) toiminnastaan. Vastuullisuusraportin laatimisvelvoite ei koske kuin suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä. Näitä ovat listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, ja yritykset joissa on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa.

Monet velvoitteen ulkopuolella olevat, varsinkin alihankkijoina toimivat pk-yritykset, ovat huomanneet vastuullisuusraportin edut. Raportti voi nousta kilpailueduksi toimittajavalinnoissa. Myös rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen suhteesta vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Vastuullisuusraportti on osa yrityksen mainekuvan luomista. Maine on aineeton arvo, mutta kostuu tärkeistä osatekijöistä. Hyvä maine kertoo, että yrityksen henkilöstö on hyvin koulutettua, asiakkaat tyytyväisiä ja yhteydet viranomaisiin toimivat.

Whistleblowing-kanava avattava 2021 

Vastuullisuusraportista saa parhaimman hyödyn, kun sen pitää yhtenä kokonaisena asiakirjana. Sellaisena sitä on helppo tarkastella ja esitellä. Raportista on varmasti hyötyä myös silloin, kun joudutaan puuttumaan mahdollisiin puutteisiin tai väärinkäytöksiin yrityksen toiminnassa.

EU:n alueella tulee vuoden 2021 joulukuun 17. päivänä voimaan ns. Whistleblowing-direktiivi. 

Uusi laki koskee sekä julkista että yksityistä sektoria. Kaikkien yli 50 henkeä työllistävien tai yli 10 miljoonaa liikevaihtoa tekevien yritysten on luotava kanavia, joiden kautta väärinkäytöksistä voi ilmoittaa.

EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta (joulukuuhun 2021) aikaa saattaa kansallinen lainsäädäntö ajan tasalle ja direktiivin määräykset voimaan.

Antaa suojan ilmiantajalle

Whistleblowing tarkoittaa kirjaimellisesti pilliin puhaltamista. Pilliinpuhallus-kanava on nimettömänäkin toimiva epäkohtien ja väärinkäytösten ilmoitustie. Whistleblowing-direktiivin keskeinen tehtävä on suojella ilmoituksen tekijää painostukselta tai muilta seuraamuksilta.

Epäkohdasta tai väärinkäytöksestä ilmoittava henkilö ei saa joutua syrjinnän tai kostotoiminnan kohteeksi. Direktiivi suojaa muun muassa 

 • nykyiset ja yrityksen entiset työntekijät 
 • työnhakijat
 • itsenäiset ammatinharjoittajat
 • osakkeenomistajat ja yrityksen hallintoelimet
 • vapaaehtoistyöntekijät ja palkattomat harjoittelijat
 • alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa ja johdolla työskentelevät

Whistleblowing-kanava korostaa entisestään myös tietosuojan ja tietoturvan merkitystä. EU:n GDPR-tietosuojadirektiivin vaatimukset on huomioitava kaikissa ihmisten henkilötietojen käsittelyvaiheessa.

Direktiivin soveltamisala on kaikkiaan merkittävän laaja ja kattaa useita toimialoja ja sääntelyä,  muun muassa

 • henkilötietojen suoja
 • potilaan oikeudet ja yksityisyys
 • julkiset hankinnat
 • liikenneturvallisuus
 • kuluttajasuoja
 • rahoitusalan yritykset
 • kilpailuoikeus ja valtiontukisääntely
 • yhteisöverosääntely

Yritys voi perustaa oman whistleblowing-kanavan tai ulkoistaa sen.

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksen kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuun hallinnointijärjestelmä.

Pro Vastuullisuus -pilvipalvelun ominaisuuksia

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • yrityksen/toimittajan vastuullisuuden itsearviointilomakkeet
 • mahdollisuus tehdä erilaisia versioita eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraportista
 • whistleblowing-kanava
 • dokumentaatio on mahdollista tulostaa tai lähettää sidosryhmille myös PDF-formaatissa
 • materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Lisätietoa asiasta:

Palvelua toteuttamassa